Sportakkoord Wijdemeren

Sport verenigt Wijdemeren

Ambities en afspraken Wijdemeren

Afgaande op de input van de sport- en beweegaanbieders van Wijdemeren, de kansen die sport- en beweegaanbieders zien én de situatie van de inwoners van de gemeente Wijdemeren gaan we binnen het Wijdemeerse sportakkoord inzetten op de pijlers inclusieve sport en vitale sport- en beweegaanbieders.

 • Inclusief omdat we juist aan de slag gaan om de niet participerende inwoners van Wijdemeren te bereiken
 • Vitaal omdat de partijen in Wijdemeren klaar moeten zijn voor de toekomst om zo het passende sport- en beweegaanbod te bieden aan de nog niet participerende (en natuurlijk voor de reeds aanwezige) sporter
Het doel van het sportakkoord in Wijdemeren is mensen, die tot nu toe onvoldoende bewegen, aanzetten tot meer bewegen. En daarmee dat mensen naast een gezondere levenshouding ook actiever gaan deelnemen aan de samenleving.

Concreet gaan we dat als volgt doen: We richten sport-cirkels in.

Een sport-cirkel is een verzameling van sport- en beweegaanbieders waar de inwoners gebruik van kunnen maken om te ontdekken wat het hen brengt op het gebied van bewegen en sociale contacten.

Een sport- of beweegaanbieder kan aansluiten bij een sportcirkel. Binnen deze sportcirkel kunnen inwoners van Wijdemeren gebruik maken van het sportaanbod. De cirkel staat voor:

 • Vraag en aanbod komen bij elkaar.
 • Beweegaanbieders werken samen (verenigingen, zorg en commercieel).
 • Inwoners van Wijdemeren kunnen van beweegaanbieder naar beweegaanbieder gaan.

Hierdoor blijven inwoners van Wijdemeren bewegen, ofwel omdat je lid wordt van een vereniging naar keuze, ofwel omdat je deelneemt aan het aanbod van een SportCirkel.

 • Een sport- en beweegaanbieder kan zich aansluiten bij een sportcirkel.Inwoners
 • Binnen de sportcirkel kan de sport- en beweegaanbieder een clinic of evenement aanmelden gericht op de nog onvoldoende bewegende inwoner van Wijdemeren.
 • De intentie van de activiteiten is niet primair om meer leden te krijgen, maar om mensen aan het sporten te krijgen.
 • Mensen kunnen dus van de ene activiteit naar de andere activiteit “hoppen”. Vooral om weer te bewegen, maar ook om enthousiast te worden over bewegen en om mensen te leren kennen en daardoor actiever deel te nemen aan het maatschappelijke proces.
 • De activiteiten die worden uitgevoerd binnen de sportcirkel worden (deels) vergoed door het uitvoeringsbudget van het sportakkoord.
 • Daar waar mogelijk zal het lokale bedrijfsleven aansluiten om ervoor te zorgen dat de sportcirkels blijven bestaan, ook na het sportakkoord.
 • De motivatie om als aanbieder deel te nemen aan een SportCirkel is de wens om (meer) samen te werken en aanbod te creëren voor mensen die nu nog onvoldoende bewegen.

Organisatie

Binnen iedere kern van Wijdemeren kunnen sport- en beweegaanbieders zich aanmelden voor de lokale SportCirkel. Een initiator brengt het aanbod van de sport- en beweegaanbieders samen met Team Sportservice in kaart. Bij de start kan bijvoorbeeld aan iedere sport- en beweegaanbieders worden gevraagd één activiteit te bedenken die kan worden aangeboden. Overkoepelend komen de initiators van de SportCirkels samen met Team Sportservice en de adviseur lokale sport bij elkaar in het sportplatform van Wijdemeren. Daarin bespreken ze het aanbod en activiteiten. Daar worden de activiteiten besproken en afgestemd. Dit platform is aanspreekpunt voor de gemeente Wijdemeren en zal tevens de afspraken uit het Sportakkoord beoordelen, beheren, bewaken en afhandelen. Indien één of meerdere van de kernen geen lokale vertegenwoordiging hebben in een sportcirkel, zal het belang van die kern worden vertegenwoordigd door de anderen in het sportplatform.

De uitvoering van de activiteiten en het bereiken van de doelgroep ligt bij de sport- en beweegaanbieder die de activiteit aanbiedt.

Cirkels

 

Aanpak

Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is € 20.000 en zal worden besteed aan de incidentele activiteiten van sport- en beweegaanbieders. Per activiteit zal maximaal €500 beschikbaar zijn.

De sport- en beweegaanbieder levert daarvoor de volgende gegevens aan:

 • Wat is het aanbod?
 • Wie is de doelgroep en hoe wordt die bereikt?
 • Welke communicatie en promotiemiddelen worden daarvoor ingezet?
 • Welke andere partijen in Wijdemeren kunnen ook aansluiten bij deze activiteit?
 • Wat heb je verder nodig om het aanbod te concretiseren? (accommodatie, ondersteuning van Team Sportservice?)

Ad 1:

Sport- en beweegaanbieders in Wijdemeren (verenigingen, stichtingen, commerciële partijen, zorg en welzijn en individuele beweeggroepen) kunnen een dag(deel) activiteit organiseren waarbij ze mensen het beweegaanbod laten ervaren op een laagdrempelige manier. De focus ligt daarbij op de nog niet (voldoende) bewegende inwoner van Wijdemeren. Bij de activiteit zal de beweegaanbieder ook aan de zorg- en welzijnspartijen ruimte bieden om zich hierbij aan te sluiten.

Ad 2:

Mensen aanzetten tot meer bewegen. Binnen deze brede context zijn veel doelgroepen denkbaar. Bijvoorbeeld: ouderen, pubers, mensen met een beperking, werknemers van een bedrijf, ouderen uit een zorginstelling, mensen die wel willen bewegen maar niet weten hoe (wat bij hun past), met wie (contacten) of wanneer (tijd). Voor iedere doelgroep gelden anderen motieven. Sommige motieven kunnen zo uiteenlopen, dat een bewegingsactiviteit niet uit meerdere doelgroepen kan bestaan (bijvoorbeeld pubers in combinatie met een 80+ groep). Het is daarom van belang dat er duidelijk wordt gesegmenteerd naar doelgroep. Daarmee worden negatieve ervaringen voorkomen, het is tenslotte ons doel om mensen vanaf het begin een positieve, sportieve ervaring mee te geven en te motiveren om ermee door te gaan.

Ad 3:

Voor het bereiken van de doelgroep zullen diverse middelen ingezet moeten worden. De lokale huis-aan-huis krant, het regionale dagblad, lokale TV zenders, sociale media (FaceBook, Instagram), Team Sportservice en/of een website. Aangezien de doelgroep niet altijd digitaal vaardig is, is een mix van middelen noodzakelijk. Naast bekendheid van de oprichting van een SportCirkel, zal continue het aanbod onder de aandacht van de doelgroepen gebracht worden.

Ad 4:

Om clinics of evenementen te kunnen uitoefenen is een locatie nodig, binnen of buiten. Het gebruiken van een locatie t.b.v. een activiteit uit een sportcirkel kan worden opgenomen in de begroting voor de activiteit en kan daarmee worden vergoed uit het uitvoeringsbudget. Het gebruik en de kosten van een locatie zijn echter te allen tijde een middel en nooit een doel op zich.

 Services

Naast het uitvoeringsbudget kunnen er services worden ingezet. Dit zijn een soort waardebonnen waarmee sport- en beweegaanbieders op diverse manieren ondersteuning kunnen krijgen bij ambities en uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Verduurzamen van de accommodatie (een check op mogelijkheden om meer duurzaam te kunnen opereren op het sportpark)
 • Kaderopleidingen zoals:
  • Trainen en coachen van autisme in reguliere groepen
  • Beginnerscursussen voor trainers en coaches
  • Niveau 2 opleidingen voor trainers en coaches
  • Bestuursopleidingen
 • Sociale veiligheid op de vereniging (VOG traject)
 • Ledenwerving
 • Vrijwilligersbeleid

Deze services zijn aan te vragen bij de Adviseur lokale sport. In Wijdemeren is dat Jorrit Hansen. U kunt de Adviseur lokale sport ook benaderen voor:

– belangenbehartiging namens de gezamenlijke sport bij het proces van het lokale sportakkoord.

– advies over services op basis van behoeften bij sport- en beweegaanbieders.

– ondersteuning en borging van het proces om de lokale sport- en beweegaanbieders te versterken.